Terms and Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไข / Terms and Conditions

ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงิน
ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน นโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดยทางเรา และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับข้อผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว โดยข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อคำสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินที่กระทำโดยท่านและผู้ขายเท่านั้น

 1. ท่านตกลงที่จะชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่สามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้
 2. ท่านยินยอมที่จะไม่ยกเลิกการชำระเงินในภายหลัง เว้นเสียแต่ว่าการสั่งซื้อสินค้าระหว่างท่านและผู้ขายไม่เป็นไปตามข้อตกลง ไม่ได้รับการส่งมอบสินค้า หรือสินค้าที่ท่านได้รับมีลักษณะแตกต่างจากรายละเอียดทีท่านได้รับจากผู้ขายอย่างมีนัยยะสำคัญตามแต่วิจารณญาณของผู้ขาย
 3. ท่านรับทราบถึงระเบียบการขอคืนเงินที่ชำระสำเร็จจะกระทำได้ต่อเมื่อผู้ขายยินยอมและเป็นผู้แจ้งความประสงค์ที่จะทำการคืนเงินเท่านั้น
 4. ท่านรับทราบถึงการคืนเงินทั้งหลายให้ทำผ่านกลไกการชำระเงินเดิมและให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้น
 5. ท่านรับทราบถึงการไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการคืนเงินอาจจะใช้เวลาไม่เท่ากันและขึ้นกับแต่ละธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่ดำเนินการคืนเงินนั้น

สินค้าและการสั่งซื้อ
การตกลงและยินยอมในการสั่งซื้อสินค้าเกิดขึ้นโดยท่านและผู้ขายโดยตรง ซึ่งท่านได้ยอมรับในรายละเอียดสินค้าทุกประการรวมไปจนถึงราคาสินค้าก่อนการสั่งซื้อ
ท่านรับทราบถึงความพยายามอย่างเต็มที่ของผู้ขายในการให้รายละเอียดที่ถูกต้องของสินค้า โดยทางเราและผู้ขายไม่รับประกันว่ารายละเอียดสินค้าดังกล่าวจะถูกต้อง เป็นปัจจุบันและปราศจากข้อผิดพลาดใดๆ
คำสั่งซื้อหลังการชำระเงินจะถือว่าเพิกถอนไม่ได้และไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆ อีกเมื่อคำสั่งซื้อนั้นผ่านแพลตฟอร์มแล้ว ผู้ขายมีสิทธิในการประมวลผลคำสั่งซื้อดังกล่าวโดยไม่ต้องขอความยินยอมเพิ่มเติมจากท่านอีก อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีท่านอาจร้องขอให้ผู้ขายยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งซื้อได้ตามแต่ความเหมาะสมในทางการค้าขายโดยผู้ขายมิได้มีหน้าที่จำเป็นต้องดำเนินการให้ตามคำขอยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งซื้อใดๆ
ผู้ขายมีพันธะเฉพาะในการส่งมอบสินค้าให้เป็นไปตามรายละเอียดทั่วไปที่ใช้ในการขายสินค้าดังกล่าว ไม่ว่าจะได้ให้รยละเอียดพิเศษหรือเป็นการเฉพาะใดๆหรือไม่ ถือว่าได้ให้รายละเอียดนั้นไว้ตามกฎหมาย อนึ่งรายละเอียดพิเศษหรือเป็นการเฉพาะใดๆดังกล่าวจะถือว่าเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นของผู้ขายในเรื่องดังกล่าวเท่านั้น ทั้งทางเราและผู้ขายไม่ได้ให้การรับประกันใดๆ ในเรื่องคุณภาพ สถานะ สภาพหรือความเหมาะสมของสินค้า

การเปลี่ยนสินค้า 
กรณีที่สินค้าที่ได้ซื้อ มีปัญหาจากตัวสินค้าชำรุดเสียหายเนื่องจากการผลิต  สามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า หากพ้นกำหนดนี้ บริษัทฯ จะรับเคลมสินค้าตามขั้นตอนปกติ

การรับประกันสินค้า
บริษัทฯ รับประกันสินค้าเป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า 
*รับประกันเฉพาะอุปกรณ์หลักไม่รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆเช่น USB Cable

อุปกรณ์เสริม เช่นคีย์แคป ที่รองข้อมือ ไม้วอลนัท

รับประกันสินค้า 7 วัน


เงื่อนไขการรับประกัน

1. ภายใต้ระยะเวลาของการรับประกัน   บริษัทฯ อาจทำการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทฯ
2. หลังจากซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า การนับระยะเวลารับประกันจะเริ่มนับต่อเนื่องจากที่เหลืออยู่
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ของบริษัทฯ
4. สินค้าที่ส่งเคลม จำเป็นต้องทิ้งเครื่องไว้เพื่อตรวจสอบความบกพร่องหรืออาการเบื้องต้นก่อน
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อสินค้าที่เสียหายที่อยู่นอกข่ายการรับประกัน หรือ สินค้าที่หมดประกันแล้ว


การรับประกันที่ถือเป็นโมฆะตามเงื่อนไข

 1. สินค้าไม่มี void รับประกันของบริษัทฯ หรือไม่มีหมายเลขเครื่องสินค้า (S/N) หรือสติ๊กเกอร์ของบริษัทฯหรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นสินค้าของบริษัทฯ
 2. สินค้าที่เกิดความเสียหายจากการดัดแปลงแก้ไขหรือซ่อมแซม โดยบุคคลที่ไม่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ การแกะ/ชำแหละ/ดัดแปลงแปลงแก้ไขโดยผู้ใช้ 
 3. สินค้าที่เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุ น้ำ อาหาร ความชื้น อุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไป
 4. สินค้าที่เสียหายจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง เช่น การติดตั้งผิดพลาด การตกกระแทกแตกหักเสียหาย การใช้สายชาร์ตของสินค้าอื่น ฯลฯ มีผลให้สินค้าเสียหาย เป็นต้น
 5. แป้นพิมพ์โดนกระแทก/ทับ จากการเก็บในกระเป๋า หรือหล่นจากที่สูง
 6. สายชาร์จโดนทับ/หัก/หนีบ สัตว์เลี้ยงกัดแทะ

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ (Order Cancellation Policy)

เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ

ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ในกรณีที่ยกเลิกการสั่งซื้อ ภายใน 2 วันนับจากวันที่สั่งซื้อสินค้า หรือในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น

ในการยกเลิกคำสั่งซื้อทุกรูปแบบ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมในการชำระเงินตามแนวปฏิบัติดังนี้

1. ช่องทางชำระเงิน : โอนเงิน และ ชำระผ่านบัตรเดบิต (Debit Card)
- ค่าธรรมเนียมในการยกเลิกคำสั่งซื้อ 3% จากยอดรวมที่ชำระ

- ลูกค้าจะได้รับเงินคืนภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ยกเลิกการสั่งซื้อ

2. ช่องทางชำระเงิน : บัตรเครดิต ทั้งชำระเต็มจำนวนและผ่อนชำระ (Credit Card)

- ค่าธรรมเนียมในการยกเลิกคำสั่งซื้อ 3-16% ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อกำหนดของผู้ให้บริการบัตรเครดิต

- ช่วงเวลาที่ลูกค้าจะได้รับเงิน ขึ้นอยู่กับนโยบายการคืนเงินของผู้ให้บริการบัตรเครดิต

ทางบริษัทฯ จะคืนค่าสินค้าหลังหักค่าธรรมเนียม โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งซื้อเป็นเจ้าของบัญชีเท่านั้น

หากเป็นสินค้า หรืออะไหล่ที่เป็นการสั่งผลิต หรือสั่งนำเข้าเป็นพิเศษ ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ทุกกรณี ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสินค้า และส่งสินค้าให้กับลูกค้าเสมือนคำสั่งซื้อสมบูรณ์

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ

หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านทาง Inbox เฟซบุ๊กของเพจ Keychron Thailand

การจัดส่งสินค้า 

 • Keychron Thailand ส่งสินค้าผ่าน EMS ฟรี ทุกรายการสำหรับการสั่งซื้อ บนเว็บไซต์และเฟซบุ๊กเพจ 
 • Lazmall และ Shopee Mall ค่าจัดส่งสินค้าเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด 
 • ส่งสินค้าทุกวันยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 • สำหรับลูกค้าที่อยู่กรุงเทพฯสินค้าถึงมือลูกค้าภายใน 1-2 วัน 
 • สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดสินค้าถึงมือลูกค้าภายใน 1-3 วัน 
 • ตัดรอบสั่งซื้อ 18.00 น. ในแต่ละวัน 
 • ทางร้านจะแจ้งเลข Tracking ในช่องทางที่ลูกค้าสั่งซื้อ 

หลักการและกฎเกณฑ์การเคลมสินค้า 

รับประกันเฉพาะ Keyboard สินค้ามีการรับประกันสินค้า 1 ปี นับจากวันที่ระบุบนใบเสร็จเมื่อซื้อสินค้าและได้ลงทะเบียนรับประกันบนเว็ปไซต์อย่างสมบูรณ์ โดยสามารถเคลมสินค้าได้กรณีเกิดปัญหาจากการใช้งานดังนี้ 

 1. สินค้าที่เสียหายจากการผลิต หรือ การขนส่ง 
 2. คีย์แคป ถลอก/ลอก ส่งผลต่อการใช้งาน เปลี่ยนสินค้าเป็นรายชิ้น 
 3. แป้นพิมพ์กดไม่ติด / ปุ่มค้าง / เชื่อมสัญญาณไม่ได้ 
 4. สายชาร์จ และพอร์ต ชาร์จไฟไม่เข้า

อุปกรณ์เสริม เช่นคีย์แคป ที่รองข้อมือ รับประกันเฉพาะความเสียหายที่เกิดจากการผลิต เช่นสินค้ามีตำหนิ แตก-หัก รับประกันสินค้าภายใน 7 วัน

ขั้นตอนการส่งเคลมสินค้า

1. กรุณานำหลักฐานการซื้อทุกครั้งที่ส่งเคลมสินค้า เช่น บิลใบเสร็จที่ซื้อจากร้านค้า
2. นำหลักฐานใบรับประกันสินค้าที่อยู่ในคู่มือมาแสดงด้วย ทุกครั้ง
3. นำสินค้าที่จะเคลมพร้อมอุปกรณ์เสริม อาทิ สายชาร์จ อะแดปเตอร์ มาให้ครบ
4. กรอกรายละเอียดอาการที่บกพร่อง ชำรุดของสินค้า และรายละเอียด ชื่อและเบอร์ติดต่อของผู้ใช้งานโดยละเอียดในแบบฟอร์มแจ้งส่งซ่อม
5. สินค้าที่ส่งเคลม จำเป็นต้องทิ้งเครื่องไว้เพื่อตรวจสอบความบกพร่องหรืออาการเบื้องต้นก่อน
6. หลังจากนั้น จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งอาการที่ชำรุด, ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) และแจ้งนัดวันซ่อมเสร็จ และกำหนดวันให้มารับสินค้า

สถานที่ส่งสินค้า (เฉพาะศูนย์ไทย)

บริษัท แกดเจ็ตสตอรี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
654/14 ซอยจินดาถวิล ถนนพระราม4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ติดต่อ 0954919995