Keychron Your Next Keyboard คีย์บอร์ดต้องคีย์ครอน | ส่งฟรีทั่วไทย

Terms and Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไข / Terms and Conditions

ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงิน
ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน นโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดยทางเรา และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับข้อผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว โดยข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อคำสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินที่กระทำโดยท่านและผู้ขายเท่านั้น

 1. ท่านตกลงที่จะชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่สามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้
 2. ท่านยินยอมที่จะไม่ยกเลิกการชำระเงินในภายหลัง เว้นเสียแต่ว่าการสั่งซื้อสินค้าระหว่างท่านและผู้ขายไม่เป็นไปตามข้อตกลง ไม่ได้รับการส่งมอบสินค้า หรือสินค้าที่ท่านได้รับมีลักษณะแตกต่างจากรายละเอียดทีท่านได้รับจากผู้ขายอย่างมีนัยยะสำคัญตามแต่วิจารณญาณของผู้ขาย
 3. ท่านรับทราบถึงระเบียบการขอคืนเงินที่ชำระสำเร็จจะกระทำได้ต่อเมื่อผู้ขายยินยอมและเป็นผู้แจ้งความประสงค์ที่จะทำการคืนเงินเท่านั้น
 4. ท่านรับทราบถึงการคืนเงินทั้งหลายให้ทำผ่านกลไกการชำระเงินเดิมและให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้น
 5. ท่านรับทราบถึงการไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการคืนเงินอาจจะใช้เวลาไม่เท่ากันและขึ้นกับแต่ละธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่ดำเนินการคืนเงินนั้น

สินค้าและการสั่งซื้อ
การตกลงและยินยอมในการสั่งซื้อสินค้าเกิดขึ้นโดยท่านและผู้ขายโดยตรง ซึ่งท่านได้ยอมรับในรายละเอียดสินค้าทุกประการรวมไปจนถึงราคาสินค้าก่อนการสั่งซื้อ
ท่านรับทราบถึงความพยายามอย่างเต็มที่ของผู้ขายในการให้รายละเอียดที่ถูกต้องของสินค้า โดยทางเราและผู้ขายไม่รับประกันว่ารายละเอียดสินค้าดังกล่าวจะถูกต้อง เป็นปัจจุบันและปราศจากข้อผิดพลาดใดๆ
คำสั่งซื้อหลังการชำระเงินจะถือว่าเพิกถอนไม่ได้และไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆ อีกเมื่อคำสั่งซื้อนั้นผ่านแพลตฟอร์มแล้ว ผู้ขายมีสิทธิในการประมวลผลคำสั่งซื้อดังกล่าวโดยไม่ต้องขอความยินยอมเพิ่มเติมจากท่านอีก อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีท่านอาจร้องขอให้ผู้ขายยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งซื้อได้ตามแต่ความเหมาะสมในทางการค้าขายโดยผู้ขายมิได้มีหน้าที่จำเป็นต้องดำเนินการให้ตามคำขอยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งซื้อใดๆ
ผู้ขายมีพันธะเฉพาะในการส่งมอบสินค้าให้เป็นไปตามรายละเอียดทั่วไปที่ใช้ในการขายสินค้าดังกล่าว ไม่ว่าจะได้ให้รยละเอียดพิเศษหรือเป็นการเฉพาะใดๆหรือไม่ ถือว่าได้ให้รายละเอียดนั้นไว้ตามกฎหมาย อนึ่งรายละเอียดพิเศษหรือเป็นการเฉพาะใดๆดังกล่าวจะถือว่าเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นของผู้ขายในเรื่องดังกล่าวเท่านั้น ทั้งทางเราและผู้ขายไม่ได้ให้การรับประกันใดๆ ในเรื่องคุณภาพ สถานะ สภาพหรือความเหมาะสมของสินค้า

  นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ (Order Cancellation Policy)

  เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ

  ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ในกรณีที่ยกเลิกการสั่งซื้อ ภายใน 2 วันนับจากวันที่สั่งซื้อสินค้า หรือในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น

  ในการยกเลิกคำสั่งซื้อทุกรูปแบบ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมในการชำระเงินตามแนวปฏิบัติดังนี้

  1. ช่องทางชำระเงิน : โอนเงิน และ ชำระผ่านบัตรเดบิต (Debit Card)
  - ค่าธรรมเนียมในการยกเลิกคำสั่งซื้อ 3% จากยอดรวมที่ชำระ

  - ลูกค้าจะได้รับเงินคืนภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ยกเลิกการสั่งซื้อ

  2. ช่องทางชำระเงิน : บัตรเครดิต ทั้งชำระเต็มจำนวนและผ่อนชำระ (Credit Card)

  - ค่าธรรมเนียมในการยกเลิกคำสั่งซื้อ 3-16% ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อกำหนดของผู้ให้บริการบัตรเครดิต

  - ช่วงเวลาที่ลูกค้าจะได้รับเงิน ขึ้นอยู่กับนโยบายการคืนเงินของผู้ให้บริการบัตรเครดิต

  ทางบริษัทฯ จะคืนค่าสินค้าหลังหักค่าธรรมเนียม โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งซื้อเป็นเจ้าของบัญชีเท่านั้น

  หากเป็นสินค้า หรืออะไหล่ที่เป็นการสั่งผลิต หรือสั่งนำเข้าเป็นพิเศษ ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ทุกกรณี ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสินค้า และส่งสินค้าให้กับลูกค้าเสมือนคำสั่งซื้อสมบูรณ์

  การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ

  หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านทาง Inbox เฟซบุ๊กของเพจ Keychron Thailand

  การจัดส่งสินค้า 

  • Keychron Thailand ส่งสินค้าผ่าน EMS ฟรี ทุกรายการสำหรับการสั่งซื้อ บนเว็บไซต์และเฟซบุ๊กเพจ 
  • Lazmall และ Shopee Mall ค่าจัดส่งสินค้าเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด 
  • ส่งสินค้าทุกวันยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
  • สำหรับลูกค้าที่อยู่กรุงเทพฯสินค้าถึงมือลูกค้าภายใน 1-2 วัน 
  • สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดสินค้าถึงมือลูกค้าภายใน 1-3 วัน 
  • ตัดรอบสั่งซื้อ 18.00 น. ในแต่ละวัน 
  • ทางร้านจะแจ้งเลข Tracking ในช่องทางที่ลูกค้าสั่งซื้อ 

   

  ขั้นตอนการส่งเคลมสินค้า

  1. กรุณานำหลักฐานการซื้อทุกครั้งที่ส่งเคลมสินค้า เช่น บิลใบเสร็จที่ซื้อจากร้านค้า
  2. นำหลักฐานใบรับประกันสินค้าที่อยู่ในคู่มือมาแสดงด้วย ทุกครั้ง
  3. นำสินค้าที่จะเคลมพร้อมอุปกรณ์เสริม อาทิ สายชาร์จ อะแดปเตอร์ มาให้ครบ
  4. กรอกรายละเอียดอาการที่บกพร่อง ชำรุดของสินค้า และรายละเอียด ชื่อและเบอร์ติดต่อของผู้ใช้งานโดยละเอียดในแบบฟอร์มแจ้งส่งซ่อม
  5. สินค้าที่ส่งเคลม จำเป็นต้องทิ้งเครื่องไว้เพื่อตรวจสอบความบกพร่องหรืออาการเบื้องต้นก่อน
  6. หลังจากนั้น จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งอาการที่ชำรุด, ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) และแจ้งนัดวันซ่อมเสร็จ และกำหนดวันให้มารับสินค้า

  สถานที่ส่งสินค้า (ศูนย์ไทย)

  บริษัท คีย์ครอน (ประเทศไทย) จำกัด
  654/14 ซอยจินดาถวิล ถนนพระราม4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

  ติดต่อ 0954919995