Keychron Your Next Keyboard คีย์บอร์ดต้องคีย์ครอน | ส่งฟรีทั่วไทย

รับประกันคีย์บอร์ดนาน 1 ปี

อุ่นใจนาน 1 ปี ด้วยการรับประกันคีย์บอร์ด และบริการหลังการขายจาก KeychronCare โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม*

เงื่อนไขการรับประกัน

Lifestyle Keyboard (K series / C series)

Custom Keyboard (Q series / V series / Pro series)

1. สินค้า Q series, V series และ Pro series เป็นสินค้าที่สามารถคัสต้อมหรือสามารถถอดชิ้นส่วนเพื่อปรับแต่งได้ จึงเป็นการรับประกันรายชิ้นส่วน หากสินค้ามีปัญหาทางบริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนสินค้าเป็นรายชิ้น

 • การรับประกันสินค้าจะไม่ครอบคลุมสำหรับการปรับแต่งหรือการคัสต้อมคีย์บอร์ดอย่างผิดวิธีจนทำให้เกิดความเสียหาย เช่น การถอดสวิตช์อย่างไม่ถูกต้องที่ส่งผลให้ Socket เกิดความเสียหาย, การใช้อุปกรณ์ภายนอกขันน็อตจนทำให้รูน็อตหลวม, การถอดสายไฟอย่างรุนแรงจนทำให้สายไฟขาดชำรุด หรือการใส่อุปกรณ์กลับไม่ตรงล็อกจนทำให้ตัวอุปกรณ์เสียหาย

2. ในกรณีที่อุปกรณ์อะไหล่บางส่วนในกล่องสินค้าเกิดความเสียหายหรือสูญหาย เช่น น็อต ยางรอง Gasket และปุ่มยางรองคีย์บอร์ด ทางบริษัทฯ จะขออนุญาตคิดค่าใช้จ่ายในส่วนของอุปกรณ์อะไหล่ชิ้นนั้น ๆ รวมถึงทางผู้ซื้อจะเป็นคนดำเนินการในส่วนของค่าจัดส่งเอง

3. หากลูกค้าได้รับสินค้าและตรวจสอบแล้วพบว่าสินค้ามีปัญหาหรือชำรุด สามารถติดต่อเพื่อดำเนินการเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ภายในระยะเวลา 14 วัน หากเกินจากระยะเวลาที่กำหนดทางบริษัทฯ จะไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยนสินค้าให้ได้

4. สำหรับอุปกรณ์สายเคเบิ้ลภายในกล่อง จะมีระยะเวลารับประกันสินค้า 30 วัน หากต้องการเคลมอุปกรณ์ดังกล่าวหลังหมดระยะเวลารับประกัน ทางบริษัทฯ จะขออนุญาตคิดค่าใช้จ่ายในส่วนของอุปกรณ์อะไหล่ชิ้นดังกล่าว รวมถึงทางผู้ซื้อจะเป็นผู้ดำเนินการในส่วนของค่าจัดส่งเอง

4. สำหรับอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ภายในกล่อง (อาทิเช่น ไขควง, ที่ดึงสวิตช์, ที่ดึงคีย์แคป) มีระยะเวลารับประกัน 14 วัน หากพบความเสียหายจากการผลิต บริษัทฯ จะดำเนินการส่งสินค้าให้ใหม่ ทั้งนี้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานและอุปกรณ์ที่เสียหายหลังจากหมดระยะเวลารับประกัน

บริษัทฯ รับประกันสินค้านับจากวันที่ซื้อสินค้า โดยมีการรับประกันเฉพาะรายการดังต่อไปนี้

 • คีย์บอร์ด รับประกัน 1 ปี
 • รับประกันแผงวงจรคีย์บอร์ด
 • รับประกันสวิตช์ปรับ Bluetooth / Cable
 • รับประกันสวิตช์ปรับ Mac / Windows
 • รับประกัน Gateron Switch / LK Optical Switch / Keychron Optical Switch ในกรณีใช้งานไม่ได้ กดไม่ติด ไม่ตอบสนองการทำงานเท่านั้น
 • รับประกันแบตเตอรี่
 • รับประกันพอร์ต USB-C

*คีย์บอร์ด Keychron สามารถใช้ร่วมกับพอร์ต USB ได้ทั้งหมด โปรดใช้อะแดปเตอร์กำลังไฟไม่เกิน 5V 1A สำหรับชาร์จสินค้ารุ่น Low Profile และอะแดปเตอร์กำลังไฟไม่เกิน 5V 2A สำหรับชาร์จสินค้ารุ่น Normal Profile เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
**Keychron สามารถชาร์จในโหมด Bluetooth/เปิด/ปิด ได้ทั้งหมด คีย์บอร์ดรองรับกำลังไฟฟ้าในการชาร์จสูงสุด 5V และกระแสไฟชาร์จ 1A หรือ 2A ตามแต่ละรุ่นที่ระบุไว้ในคู่มือ (User Manual) ที่แนบไว้ในกล่องสินค้า บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบสำหรับปัญหาใด ๆ ที่เกิดจากการชาร์จที่ไม่เหมาะสม

 • คีย์แคป (อุปกรณ์เสริมภายในกล่องคีย์บอร์ด) รับประกัน 1 ปี
  คีย์แคปในที่นี้รวมถึงคีย์แคปที่มาพร้อมกับคีย์บอร์ดและชุดคีย์แคปแยก
 • รับประกันกรณีที่เกิดความเสียหายจากการผลิตเท่านั้น เช่น สินค้ามีตำหนิ แตก-หัก
 • กรณีที่สินค้ามีตำหนิหรือแตก-หัก ทางบริษัทฯ จะรับประกันกรณีที่เกิดความเสียหายที่เด่นชัด กระทบต่อการใช้งานหรือไม่สามารถใช้งานได้เท่านั้น
 • เคเบิ้ล (อุปกรณ์เสริมภายในกล่องคีย์บอร์ด) รับประกัน 14 วัน
  เคเบิ้ลในที่นี้รวมถึงเคเบิ้ลที่มาพร้อมกับคีย์บอร์ดและเคเบิ้ลที่จำหน่ายแยก
 • รับประกันเฉพาะความเสียหายที่เกิดจากการผลิต เช่น สินค้ามีตำหนิ แตก-หัก
 • อุปกรณ์เสริมที่จำหน่ายแยก อาทิเช่น ไม้รองข้อมือ (Palm rest), ชุดคีย์แคป (Keycap Set), ชุดสวิตช์ (Switch Set), กระเป๋าใส่คีย์บอร์ด (Carrying case) รับประกัน 7 วัน
 • รับประกันเฉพาะความเสียหายที่เกิดจากการผลิต เช่น สินค้ามีตำหนิ แตก-หัก ในที่นี้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายจากการใช้งาน

เงื่อนไขการรับประกัน

รับประกันสินค้าเฉพาะกรณีที่เสียจากการใช้งานปกติเท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายโดยประมาทและ/หรือตั้งใจทำให้เกิดความเสียหาย

 • รับประกันเฉพาะสินค้าที่ซื้อจาก Keychron Thailand และตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก Keychron Thailand เท่านั้น (ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ตัวแทนจำหน่าย Keychron Thailand อย่างเป็นทางการ)
 • ภายใต้ระยะเวลาของการรับประกัน บริษัทฯ อาจทำการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ
 • หลังจากซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า การนับระยะเวลารับประกันจะเริ่มนับต่อเนื่องจากที่เหลืออยู่
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ
 • สินค้าที่ส่งเคลม จำเป็นต้องทิ้งเครื่องไว้เพื่อตรวจสอบความบกพร่องหรืออาการเบื้องต้นก่อน
 • บริการเครื่องสำรองระหว่างซ่อม จะมีค่ามัดจำ 1,000 บาท และบริการเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อสินค้าที่เสียหายที่อยู่นอกข่ายการรับประกัน หรือสินค้าที่หมดประกันแล้ว
 • สำหรับสินค้าที่หมดระยะเวลารับประกันแล้วพบปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน บริษัทฯ จะรับซ่อมเป็นรายกรณี โดยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามที่เกิดขึ้นจริง และลูกค้าต้องแสดงหลักฐานการสั่งซื้อที่แสดงว่าเป็นสินค้าของบริษัทฯ (อาทิเช่น ใบเสร็จ, เลขที่ออเดอร์, การลงทะเบียนรับประกัน, อีเมลยืนยันการสั่งซื้อ) ทั้งนี้หากบริษัทฯ ดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จ จะมีระยะเวลารับประกันหลังซ่อมเป็นระยะเวลา 30 วัน

การรับประกันที่ถือเป็นโมฆะตามเงื่อนไข

รับประกันสินค้าเฉพาะกรณีที่เสียจากการใช้งานปกติเท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายโดยประมาท และ/หรือ ตั้งใจทำให้เกิดความเสียหาย และ/หรือ เกิดจากเหตุดังต่อไปนี้

 • การดัดแปลง แก้ไข ต่อเติม ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์จากเดิม (เฉพาะ K series และ C series เท่านั้น สำหรับ Q series, V series และ Pro series ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด)
 • สินค้าที่เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุ การสัมผัสของเหลว น้ำ อาหาร ความชื้น อุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไป ไฟไหม้ ความเสียหายที่เกิดจากความผิดปกติของกระแสไฟฟ้า
 • สินค้าไม่มี void รับประกันของบริษัทฯ หรือไม่มีหมายเลขเครื่องสินค้า (S/N) หรือสติกเกอร์ของบริษัทฯ หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นสินค้าของบริษัทฯ (อาทิเช่น ใบเสร็จ, เลขที่ออเดอร์, การลงทะเบียนรับประกัน, อีเมลยืนยันการสั่งซื้อ)
 • สินค้าที่เกิดความเสียหายจากการดัดแปลงแก้ไขหรือซ่อมแซมโดยบุคคลที่ไม่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ การแกะ/ชำแหละ/ดัดแปลงแก้ไขโดยผู้ใช้ (เฉพาะ K series และ C series เท่านั้น สำหรับ Q series, V series และ Pro series ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด)
 • สินค้าที่เสียหายจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง เช่น การติดตั้งผิดพลาด การตกกระแทกแตกหักเสียหาย การใช้สายชาร์จของสินค้าอื่น ฯลฯ มีผลให้สินค้าเสียหาย เป็นต้น
 • ความเสียหายที่เกิดจากการโดนทับ/หัก/หนีบ สัตว์เลี้ยงกัดแทะ โดนกระแทก/ทับ จากการเก็บในกระเป๋า หรือหล่นจากที่สูง

เมื่อพบปัญหาเกี่ยวกับสินค้า
กรุณาทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อส่งสินค้าให้ Keychron Thailand ช่วยดูแล

สถานที่ส่งเคลมสินค้า

ศูนย์บริการ Keychron Thailand
654/14 ซอยจินดาถวิล ถนนพระราม4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

*Keychron Thailand ให้การรับประกันฟรีสำหรับผลิตภัณฑ์คีย์บอร์ด ซึ่งครอบคลุมถึงค่าดำเนินการในการเคลมและการจัดส่ง สำหรับสินค้าหรืออุปกรณ์ที่พ้นระยะเวลารับประกัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

Section
Drop element here!