Keychron Your Next Keyboard คีย์บอร์ดต้องคีย์ครอน | ส่งฟรีทั่วไทย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผลิตภัณฑ์

 • การรับประกันสินค้า
 • เงื่อนไขการรับประกัน
 • การรับประกันที่ถือเป็นโมฆะตามเงื่อนไข
 • การเปลี่ยนสินค้า
 • หลักการและกฎเกณฑ์การเคลมสินค้า
 • ขั้นตอนการส่งเคลมสินค้า
 • สถานที่ส่งเคลมสินค้า

การรับประกันสินค้า

บริษัทฯ รับประกันสินค้านับจากวันที่ซื้อสินค้า โดยมีการรับประกันเฉพาะรายการดังต่อไปนี้

อุปกรณ์หลัก (คีย์บอร์ด) รับประกันนาน 1 ปี

Keychron K series

 • รับประกันแผงวงจรคีย์บอร์ด (PCB)
 • รับประกันสวิตช์ปรับ Wired/Wireless
 • รับประกันสวิตช์ปรับ Mac/Windows
 • รับประกัน Gateron Switch/LK Optical Switch/Keychron Optical Switch ในกรณีใช้งานไม่ได้ กดไม่ติด ไม่ตอบสนองการทำงานเท่านั้น

Keychron Q series

รับประกันสินค้าเป็นรายชิ้น ในกรณีสินค้ามีปัญหาจะพิจารณาเปลี่ยน / ซ่อมแซมเป็นรายชิ้นส่วน โดยจะไม่ใช่การเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ทั้งชุด เนื่องจากคีย์บอร์ดสามารถปรับแต่งได้หลากหลายชิ้นส่วนและง่ายต่อการประกอบใหม่

เมาส์ รับประกันนาน 1 ปี

รับประกันกรณีที่เกิดความเสียหายจากการผลิตเท่านั้น เช่น สินค้ามีตำหนิ แตก-หัก

อุปกรณ์เสริม (คีย์แคป) รับประกัน 30 วัน คีย์แคปในที่นี้รวมถึงคีย์แคปที่มาพร้อมกับคีย์บอร์ดและชุดคีย์แคปแยก

รับประกันกรณีที่เกิดความเสียหายจากการผลิตเท่านั้น เช่น สินค้ามีตำหนิ แตก-หัก

สินค้ามีตำหนิ แตก-หัก รับประกันกรณีที่เกิดความเสียหายที่เด่นชัด กระทบต่อการใช้งานหรือไม่สามารถใช้งานได้เท่านั้น

อุปกรณ์เสริม (ไม้รองมือ) รับประกันสินค้าภายใน 7 วัน

รับประกันเฉพาะความเสียหายที่เกิดจากการผลิต เช่น สินค้ามีตำหนิ แตก-หัก

สินค้ามีตำหนิ แตก-หัก รับประกันกรณีที่เกิดความเสียหายที่เด่นชัด กระทบต่อการใช้งานหรือไม่สามารถใช้งานได้เท่านั้น

เงื่อนไขการรับประกัน

รับประกันสินค้าเฉพาะกรณีที่เสียจากการใช้งานปกติเท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายโดยประมาทและ/หรือตั้งใจทำให้เกิดความเสียหาย

 • รับประกันเฉพาะสินค้าที่ซื้อจาก Keychron Thailand และตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยเท่านั้น
 • ภายใต้ระยะเวลาของการรับประกัน บริษัทฯ อาจทำการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ
 • หลังจากซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า การนับระยะเวลารับประกันจะเริ่มนับต่อเนื่องจากที่เหลืออยู่
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ
 • สินค้าที่ส่งเคลม จำเป็นต้องทิ้งเครื่องไว้เพื่อตรวจสอบความบกพร่องหรืออาการเบื้องต้นก่อน
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อสินค้าที่เสียหายที่อยู่นอกข่ายการรับประกัน หรือสินค้าที่หมดประกันแล้ว

การรับประกันที่ถือเป็นโมฆะตามเงื่อนไข

รับประกันสินค้าเฉพาะกรณีที่เสียจากการใช้งานปกติเท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายโดยประมาทและ/หรือตั้งใจทำให้เกิดความเสียหาย และ/หรือ เกิดจากเหตุดังต่อไปนี้

 • การดัดแปลง แก้ไข ต่อเติม ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์จากเดิม
 • สินค้าที่เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุ การสัมผัสของเหลว น้ำ อาหาร ความชื้น อุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไป ไฟไหม้ ความเสียหายที่เกิดจากความผิดปกติของกระแสไฟฟ้า
 • สินค้าไม่มี void รับประกันของบริษัทฯ หรือไม่มีหมายเลขเครื่องสินค้า (S/N) หรือสติกเกอร์ของบริษัทฯ หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นสินค้าของบริษัทฯ
 • สินค้าที่เกิดความเสียหายจากการดัดแปลงแก้ไขหรือซ่อมแซมโดยบุคคลที่ไม่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ การแกะ/ชำแหละ/ดัดแปลงแก้ไขโดยผู้ใช้
 • สินค้าที่เสียหายจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง เช่น การติดตั้งผิดพลาด การตกกระแทกแตกหักเสียหาย การใช้สายชาร์จของสินค้าอื่น ฯลฯ มีผลให้สินค้าเสียหาย เป็นต้น
 • ความเสียหายที่เกิดจากการโดนทับ/หัก/หนีบ สัตว์เลี้ยงกัดแทะ โดนกระแทก/ทับ จากการเก็บในกระเป๋า หรือหล่นจากที่สูง

การเปลี่ยนสินค้า

กรณีที่สินค้าที่ได้ซื้อ มีปัญหาจากตัวสินค้าชำรุดเสียหายเนื่องจากการผลิต สามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า หากพ้นกำหนดนี้ บริษัทฯ จะรับเคลมสินค้าตามขั้นตอนปกติ

กรณีสินค้าอยู่ภายในระยะเวลารับประกัน 7 วัน

กรณีสินค้าอยู่ภายในระยะเวลารับประกัน 7 วัน สามารถติดต่อกับร้านค้าที่ซื้อสินค้าเพื่อเคลมสินค้า

กรณีสินค้าอยู่ในระยะเวลารับประกัน หลัง 7 วัน แต่อยู่ภายใน 1 ปี

ติดต่อ LINE @keychronthailand เพื่อรับบริการหลังการขาย

หลักการและกฎเกณฑ์การเคลมสินค้า

ต้องมีหลักฐานการสั่งซื้อสินค้า (Proof of purchase) เช่นสลิปการชำระเงินประวัติการทำรายการ/กล่องสินค้า

สินค้าแต่ละส่วนจะมีการเคลมสินค้าที่แตกต่างกันดังนี้

คีย์บอร์ด : ปัญหาแผงวงจร ทำให้เกิดอาการแป้นพิมพ์กดไม่ติด / ปุ่มค้าง / เชื่อมสัญญาณไม่ได้ / ชาร์จไฟไม่เข้า โดยอาการเป็นที่สิ้นสุดไม่สามารถแก้ไขได้

เปลี่ยนสินค้าใหม่ (refurbished) หรือสินค้าเทียบเคียง

คีย์แคป : สินค้ามีตำหนิ แตก-หัก

เปลี่ยนสินค้าเป็นรายชิ้น

ขั้นตอนการส่งเคลมสินค้า

 • กรุณาแนบหลักฐานการซื้อทุกครั้งที่ส่งเคลมสินค้า เช่น บิลใบเสร็จที่ซื้อจากร้านค้า
 • นำหลักฐานใบรับประกันสินค้าที่อยู่ในคู่มือมาแสดงด้วยทุกครั้ง
 • นำสินค้าที่จะเคลมพร้อมอุปกรณ์เสริม อาทิ สายชาร์จ อแดปเตอร์ มาให้ครบ
 • กรอกรายละเอียดอาการที่บกพร่อง/ชำรุดของสินค้า รายละเอียด ชื่อและเบอร์ติดต่อของผู้ใช้งาน
  โดยละเอียดในแบบฟอร์มแจ้งส่งซ่อม
 • สินค้าที่ส่งเคลม จำเป็นต้องทิ้งเครื่องไว้เพื่อตรวจสอบความบกพร่องหรืออาการเบื้องต้นก่อน
 • หลังจากนั้น จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งอาการที่ชำรุด ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) แจ้งนัดวันซ่อมเสร็จ และกำหนดวันให้มารับสินค้า

สถานที่ส่งเคลมสินค้า

บริษัท คีย์ครอน (ประเทศไทย) จำกัด
236 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 โทร. 095-491-9995

ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงิน


ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน นโยบาย และคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดยทางเรา และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับข้อผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว โดยข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อคำสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินที่กระทำโดยท่านและผู้ขายเท่านั้น
          

 • ท่านตกลงที่จะชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่สามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้
 • ท่านยินยอมที่จะไม่ยกเลิกการชำระเงินในภายหลัง เว้นเสียแต่ว่าการสั่งซื้อสินค้าระหว่างท่านและผู้ขายไม่เป็นไปตามข้อตกลง ไม่ได้รับการส่งมอบสินค้า หรือสินค้าที่ท่านได้รับมีลักษณะแตกต่างจากรายละเอียดที่ท่านได้รับจากผู้ขายอย่างมีนัยยะสำคัญตามแต่วิจารณญาณของผู้ขาย
 • ท่านรับทราบถึงระเบียบการขอคืนเงินที่ชำระสำเร็จจะกระทำได้ต่อเมื่อผู้ขายยินยอมและเป็นผู้แจ้งความประสงค์ที่จะทำการคืนเงินเท่านั้น
 • ท่านรับทราบถึงการคืนเงินทั้งหลายให้ทำผ่านกลไกการชำระเงินเดิมและให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้น
 • ท่านรับทราบถึงการไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการชำระอาจจะใช้เวลาและขึ้นกับแต่ละธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่ดำเนินการคืนเงินนั้น

สินค้าและการสั่งซื้อ


การตกลงและยินยอมในการสั่งซื้อสินค้าเกิดขึ้นโดยท่านและผู้ขายโดยตรง ซึ่งท่านได้ยอมรับในรายละเอียดสินค้าทุกประการรวมไปจนถึงราคาสินค้าก่อนการสั่งซื้อ ท่านรับทราบถึงความพยายามอย่างเต็มที่ของผู้ขายในการให้รายละเอียดที่ถูกต้องของสินค้า โดยทางเราและผู้ขายไม่รับประกันว่ารายละเอียดสินค้าดังกล่าวจะถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และปราศจากข้อผิดพลาดใด ๆ คำสั่งซื้อหลังการชำระเงินจะถือว่าเพิกถอนไม่ได้และไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมใด ๆ อีกเมื่อคำสั่งซื้อนั้นผ่านแพลตฟอร์มแล้ว ผู้ขายมีสิทธิในการประมวลผลคำสั่งซื้อดังกล่าวโดยไม่ต้องขอความยินยอมเพิ่มเติมจากท่านอีก อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีท่านอาจร้องขอให้ผู้ขายยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งซื้อได้ตามแต่ความเหมาะสมในทางการค้าขายโดยผู้ขายมิได้มีหน้าที่จำเป็นต้องดำเนินการให้ตามคำขอยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งซื้อใด ๆ ผู้ขายมีพันธะเฉพาะในการส่งมอบสินค้าให้เป็นไปตามรายละเอียดทั่วไปที่ใช้ในการขายสินค้าดังกล่าว ไม่ว่าจะได้ให้รายละเอียดพิเศษหรือเป็นการเฉพาะใด ๆ หรือไม่ ถือว่าได้ให้รายละเอียดนั้นไว้ตามกฎหมาย อนึ่งรายละเอียดพิเศษหรือเป็นการเฉพาะใด ๆดังกล่าวจะถือว่าเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นของผู้ขายในเรื่องดังกล่าวเท่านั้น ทั้งทางเราและผู้ขายไม่ได้ให้การรับประกันใด ๆ ในเรื่องคุณภาพ สถานะ สภาพ หรือความเหมาะสมของสินค้า

ผู้ขายมีพันธะเฉพาะในการส่งมอบสินค้าให้เป็นไปตามรายละเอียดทั่วไปที่ใช้ในการขายสินค้าดังกล่าว ไม่ว่าจะได้ให้รายละเอียดพิเศษหรือเป็นการเฉพาะใด ๆ หรือไม่ ถือว่าได้ให้รายละเอียดนั้นไว้ตามกฎหมาย อนึ่งรายละเอียดพิเศษหรือเป็นการเฉพาะใด ๆ ดังกล่าวจะถือว่าเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นของผู้ขายในเรื่องดังกล่าวเท่านั้น ทั้งทางเราและผู้ขายไม่ได้ให้การรับประกันใด ๆ ในเรื่องคุณภาพ สถานะ สภาพ หรือความเหมาะสมของสินค้า

การจัดส่งสินค้า


Keychron Thailand ส่งสินค้าผ่าน EMS/KERRY ฟรีทุกรายการสำหรับการสั่งซื้อบนเว็บไซต์ keychronthailand.com และ LINE OA (เฉพาะการจัดส่งแบบปกติ)

 • Lazmall, Shopee Mall และ JD Central ค่าจัดส่งสินค้าเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด
 • ส่งสินค้าทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 • ลูกค้าที่อยู่กรุงเทพฯ  สินค้าถึงมือลูกค้าภายใน 1-2 วัน
 • สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัด สินค้าถึงมือลูกค้าภายใน 2-4 วัน 
 • Lazmall, Shopee Mall และ JD Central ตัดรอบโดยระบบอัตโนมัติ เวลา 12.00 น. ของทุกวันและจัดส่งในวันถัดไป
 • ออเดอร์บนเว็บไซต์ keychronthailand.com และ LINE OA ตัดรอบ เวลา 15.00 น. ของทุกวัน และจัดส่งในวันถัดไป
 • Lazmall, Shopee Mall จะแจ้งเลข Tracking ในช่องทางที่ลูกค้าสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ